Benzol

Azot dörd oksid

Kükürd dörd oksid

Ozon

Para-ksilol

Toluol

Dispers toz


Atmosfer Havasının çirkləndiricilərinin Yol Verilən Qatılıq Həddləri (YVQH)

Çirkləndiricilər

YVQH-ləri (μg/m3)

Ortalama dövrü

Benzol

5

1 il

Toluol

-

-

Para-Ksilol

-

-

Azot dörd oksid

200

1 saat

Kükürd dörd oksid

350

1 saat

Ozon

120

8 saat (hədəf dəyər)

PM10

50

1 gün

Mənbə: Avropa Parlamentinin və Şurasının   21 May 2008-ci il tarixli “Avropa üçün atmosfer havanın keyfiyyəti və təmiz hava” (2008/50 /Aİ) adlı direktiv.